اطلاعات آماری

عنوان

حجم
نوع دریافت فایل
نمودار دايره اي عملياتهاي سازمان سال 90  25KB  
نمودار آموزش و پيشگيري سازمان سال 90   60KB  
آمار آموزش و پيشگيري سازمان سال 91  34KB
نمودار دایره ای فراوانی عملیاتهای ماهیانه سازمان در سال 91  24KB    
آمار حوادث و آتش سوزی سازمان در سال 91
 
14KB