اعضاء هیات مدیره
نام ونام خانوادگي سمت
علیرضا عالیپور
  معاون خدمات شهري شهرداري اهواز - رییس هیئت مدیره
علی تراب پور
دبیر و عضو هیئت مدیره
علی صفی خانی
عضو هیئت مدیره