سوابق کاری مدیر امور اداری و رفاه

سمت ها و سوابق مدیریتی :

  • فرمانده و معاون شيفت سازمان
  • نماينده كارگران سازمان آتش نشاني بمدت ده سال
  • عضو هيئت حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي استان خوزستان
  • عضو هيئت موضوع ماده 22 قانون كار و امور اجتماعي استان خوزستان
  • عضو هيئت بدوي و تشخيص مطالبات شعبه يك و شعبه دو سازمان تامين اجتماعي اهواز
  • عضو كميته انضباط كارشوراي اسلامي كار سازمان
  • بازرس تعاوني مسكن سازمان آتش نشاني
  • مسئول امور پرسنلی سازمان آتش نشانی
  • مسئول كارگزيني سازمان آتش نشاني
  • سمت فعلي مديرامور اداري و رفاه سازمان آتش نشاني