معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
نام : محمود
نام خانوادگی :کارکن روزبهانی 
سمت فعلی: معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 
سوابق اجرایی:
 •  شهردار کشیک شب شهرداری اهواز
 •  معاون اجرایی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اهواز
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ اهواز
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۷ اهواز
 • معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ اهواز
 •  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۶ اهواز
 • نماینده کارفرما (شهرداری منطقه ۶ اهواز) درکمیته حفاظت فنی و بهداشت محیط کار (HSE)
 • معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ اهواز
 • کارشناس بررسی و علت یابی حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز (دو دوره ۱۳۹۰- ۱۳۹۵ دادیاری شعبه نیابت اهواز وشعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اهواز)
 •  مسئول اداره آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 •  رئیس ایستگاههای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • معاون کل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • مشاورمدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 •  معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • عضوکمیسیون مناقصات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • عضو ستاد ایمنی ومقابله با بحران حوزه های معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز
 • عضو و نماینده تام الاختیارسازمان در کارگروه امداد ونجات جمعیت هلال احمر استان خوزستان
 • عضو کارگروه امداد ونجات و آموزش همگانی مدیریت بحران استان خوزستان
 • عضو کمیسیون ماده ۱۴ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 •  کارشناس ستاد بحران و پدافند غیر عامل حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز
 • عضو کمیته تخصصی ایمنی،استاندارد و بحران شورای راهبردی معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز
 • عضو کمیته برنامه ریزی و ارزیابی ستاد نوروزی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز
 •  مشاور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • مامورفنی در کمیسیون معاملات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 •  معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
 • کارشناس علت یابی حریق سال ۱۳۹۹
 
محمود کارکن روزبهانی