سوابق کاری معاون آموزش و پیشگیری

سمت ها و سوابق مدیریتی :

  • مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور
  • معاون شیفت و فرمانده شیفت عملیاتی
  • کارشناس آموزش و پیشگیری
  • مدیر برنامه ریزی و پژوهش
  • دبیر کمیته تخصصی حوادث و خدمات ایمنی و عضو کمیته تخصصی خدمات شهری
  • عضو انجمن علوم ایمنی ایران
  • معاون آموزش و پیشگیری
  • سرپرست معاونت مالی و اداری