نام: نصرت اله
 
نام خانوادگی: پولادوند

سوابق اجرایی:

 • آتش نشان ۱۳۷۰
 • معاون شیفت درایستگاه گلستان ۱۳۷۱ به مدت دو سال
 • فرمانده شیفت درایستگاه گلستان ۱۳۷۳ به مدت دو سال
 • رئیس ایستگاه های آتش نشانی اهواز از ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۵
 • مسئول آموزش و پیشگیری سازمان از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۷
 • رئیس ایستگاه های آتش نشانی اهواز منطقه غرب از ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۹
 • مدیر ارتباطات و مخابرات از سال ۱۳۷۵ تا کنون
 • مدیرآموزش و تربیت بدنی سازمان از ۱۳۹۰ تا کنون
 • رئیس شورای اسلامی کار سازمان از ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۲
 • عضو کمیته فنی آتش نشانی های کل کشور ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۲
 • عضو کمیته داوران کشور ( مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور) ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۰
 • عضوثابت کمیته تخصصی حوادث و خدمات ایمنی کشور ۱۳۷۹ لغایت ۱۳۸۱
 • رئیس کمیته ورزش آتش نشانان و امدادگران استان ۱۳۹۵ تا کنون
 • عضو کمیته آمادگی جسمانی آتش نشانان کل کشور از سال ۱۳۷۹ تا کنون
 • کارشناس خبره دادگستری در زمینه کشف علل حریق و حوادث
 • کارشناس معتمد بیمه سینا در استان خوزستان در زمینه کشف علل حریق و حوادث
 • مسئول تربیت بدنی پایگاه مقاومت بسیج سازمان آتش نشانی از ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۸
 • مشاور مدیرعامل سازمان آتش نشانی در امور پیشگیری از سال ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۶