معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
نام: محمد
نام خانوادگی: داودی 
سمت : معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
سوابق تحصیلی:
  • - کاردانی: آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش نجات
  • - کارشناسی: مدیریت فرماندهی در حریق و حوادث
  • - کارشناسی ارشد: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سوابق اجرایی :
  • شش سال بعنوان آتش نشان
  • یک سال بعنوان معاون فرمانده
  • دو سال بعنوان فرمانده
  • چهار سال بعنوان مدیر مناطق یک ، دو، سه و مدیر ایستگاههای غرب
 
محمد داودی