سوابق کاری معاونت مالی اداری
  • رئيس واحد دبيرخانه سازمان توليد و عمران شهري
  • رئيس امور اداري سازمان تاكسيراني
  • رياست گشت و بازرگاني و رسيدگي به شكايات سازمان تاكسيراني
  • معاونت اجرائي سازمان تاكسيراني
  • معاون مالي اداري سازمان تاكسيراني
  • مديريت سازماندهي  اموركيوسكهاي شهر اهواز در سازمان ميادين شهرداري اهواز