اعضاء هیات مدیره
نام ونام خانوادگي سمت
عبدالعظیم شم خانی   معاون خدمات شهري شهرداري اهواز - رییس هیئت مدیره
كورش سبزعلي عضو هیئت مدیره
حميد دسمي عضو هیئت مدیره