سوابق کاری معاون عملیات

سمت ها وسوابق مدیریتی:

  • معاون سازمان آتش نشانی
  • معاون سازمان پایانه ها
  • معاون منطقه سه
  • معاون منطقه دو
  • معاون منطقه هفت
  • معاون منطقه شش
  • معاون عملیات سازمان آتش نشانی اهواز