طراحی سایت
سوابق کاری معاون عملیات

سمت ها وسوابق مدیریتی: