اعضاء هیات مدیره
نام ونام خانوادگي سمت
علیرضا عالیپور   معاون خدمات شهري شهرداري اهواز - رییس هیئت مدیره
ابراهیم قنبری دبیر و عضو هیئت مدیره
حسین برون عضو هیئت مدیره