اهداف و برنامه ها

سازمان جهت نيل به اهداف فوق اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي نمايد.

1-    تهيه آمار و اطلاعات مربوط  و ارتباط با مراكز اطلاعاتي

2-    ارتباط و همكاري و هماهنگي و مشورت با مراكز علمي ،نظامي ، پزشكي و ساير سازمانها و اشخاص ذيربط

3-    شناسائي و تملك اراضي پس از تحصيل مجوز قانوني جهت تامين نيازهاي مرتبط با اهداف و وظايف سازمان حسب مقررات مربوطه

4-    احداث ابنيه و تاسيسات مورد نياز

5-    تعيين صلاحيت فني و امكانات شركتهاي خصوصي و دولتي تحت عناوين مختلف اعم از طرح ايمني ياشارژ كننده و فروشنده و سازنده ماشين ها و قطعات و ادوات و تجهيزات مختلف مربوط به امور ايمني و نجات و آتش نشاني در سطح جامعه

6-    اقدامات لازم در جهت ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان و ارتباط با مراكز علمي و فني و دانشگاهي در داخل كشور و خارج كشور

7-    تدوين آئين نامه هاي مربوط به انتظام امور ايستگاهها

8-    اشاعه و بكارگيري رشته هاي مختلف ورزشي بين پرسنل سازمان خصوصاً كادر عمليات بمنظور تقويت و آمادگي جسماني و بالا بودن روحيه افراد كه لازمه اين حرفه مي باشد.