مدیریت ستاد فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

نام: محمد

نام خانوادگی: علی بساک

سمت: مدیریت ستاد فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 

 
محمدعلی بساک