مسئول بازرسی و امور قراردادها

نام: مرجان
نام خانوادگی : کبیری
سوابق تحصیلی: کارشناس زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی:

  • مسئول دفتر مدیرعامل سازمان پارکها سال ۸۹
  • مدیربرنامه ریزی و پیگیری وصول مطالبات سازمان پارکها وفضای سبز سال ۹۳
  • سرپرست معاونت مالی و اداری سازمان پارکها و فضای سبز سال ۹۴
  • سرپرست امور اداری سازمان عمران شهری  شهرداری اهوازسال ۹۴
  • سرپرست معاونت مالی و اداری سازمان عمران سال ۹۵
  • مسئول جایگاههای CNG سازمان اتوبوسرانی سال ۹۶
  • مسئول امور قراردادهای سازمان اتوبوسرانی سال ۹۷
  • مسئول بازرسی سازمان آتش نشانی سال ۹۹
  • سرپرست امور قراردادهای سازمان آتش نشانی سال ۹۹