سرپرست معاونت آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

نام: محمد
نام خانوادگی: داودی

سوابق تحصیلی:

 • کاردانی آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش امداد ونجات
 • کارشناسی مدیریت فرماندهی در حریق و حوادث
 • کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی:

 • معاون فرمانده عملیات
 • فرمانده عملیات
 • مدیر منطقه یک
 • مدیر منطقه دو
 • مدیر منطقه سه
 • رئیس ایستگاهای شرق
 • سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی
 • معاون عملیات سازمان آتش نشانی
 • معاون اطفاء حریق ناحیه امام علی (ع)سپاه
 • مشاور معاونت حمل ونقل ترافیک در سال ۹۶
 • مشاور در امور آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی در سال ۹۴-۹۵
 • مشاور در امور زیر ساخت های ایستگاها سازمان آتش نشانی در ۹۸-۹۹
 • عضو کمیته فنی بازرگانی سازمان
 • عضو کمسیون معاملات سازمان
 • عضو کار گروه علت یابی حریق
 • عضو کمسیون تحویل معاملات متوسط و عمده سازمان
 • عضو کمیته تخصصی تدوین بودجه سازمان
 • عضو کمیته علت یابی
 
محمد داودی