سرپرست معاونت عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

نام: مهدی
نام خانوادگی: بهوندی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس عمران

سوابق اجرایی:

  • فرمانده عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • مدیرمنطقه یک عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • مدیر منطقه دو عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • مدیر منطقه سه عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • مدیر منطقه چهار عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • عضو کمیته علت یابی حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • عضو کارگروه سلامت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
  • عضو کمیته تحقیق، پژوهش و طراحی تجهیزات ایمنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 

 

 

 

 

 
مهدی بهوندی