معاون مالی اداری

نام: سید طاهر

نام خانوادگی: موسوی

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( گرایش مالی)
سوابق اجرایی:
  • مدیر امورقراردادهای سازمان میادین میوه و تره بار  ۱ سال
  • مدیر درآمد های سازمان میادین و میوه و تره بار ۲ سال
  • مدیر مالی سازما پارکها و فضای سبز ۱ سال
  • معاون مالی و اداری سازمان پارکها و فضای سبز ۴ سال
  • مسئول تامین اعتبار بودجه شهرداری اهواز ۱ سال
  • مدیر پروژه حسابداری تعهدی شهرداری اهواز و مناطق هشتگانه ۱ سال
  • معاون مالی و اداری شهرداری منطقه ۶ برای ۵ سال
  • مدیرمالی سازمان زیبا سازی ۴ سال